Statut

Grzegorz Misztal.

Statut stowarzyszenia Speleoklub Warmińsko-Mazurski  SPELEON

 Stowarzyszenie Speleoklub Warmińsko-Mazurski SPELEON jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zainteresowane poznawaniem jaskiń poprzez działalność turystyczno-krajoznawczą, sportową, eksploracyjną i naukową.

 

ROZDZIAŁ I

Cel i zadania Stowarzyszenia Speleoklub Warmińsko-Mazurski SPELEON

 

§1

 

1.      Stowarzyszenie będzie działało pod nazwą Speleoklub Warmińsko-Mazurski SPELEON Stowarzyszenie, stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SWMS Stowarzyszenie.

 

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, które działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. Dz. U. nr 20 poz. 104, późn. zm. oraz niniejszego statutu.

 

3.      Siedzibą SWMS Stowarzyszenia jest miasto Nidzica.

 

4.      Terenem działania stowarzyszenia jest teren Polski i zagranica zgodnie z prawem miejscowym.

 

5.      Celem stowarzyszenia jest szeroko pojęte poznawanie jaskiń, rejonów krasowych oraz gór, również innych rejonów turystycznych w Polsce i na świecie, a także popularyzacja wiedzy o jaskiniach, górach i alpinizmie, propagowanie zarówno kultury uprawiania turystyki, jak też zasad ochrony środowiska naturalnego.

 

 §2

Cele SWMS Stowarzyszenia realizowane są przez:

 

1.      Organizowanie wypraw i obozów turystyczno-krajoznawczych, sportowych, eksploracyjnych i naukowych, działalność dokumentacyjną oraz działalność prowadzoną pod ziemią.

 

2.      Organizowanie kursów specjalistycznych, wypraw i obozów szkoleniowych.

 

3.      Współpracę z innymi organizacjami.

 

4.      Popularyzację wiedzy o jaskiniach, górach i alpinizmie oraz propagowanie kultury uprawiania turystyki i zasad ochrony środowiska naturalnego poprzez wydawanie biuletynu SWMS Stowarzyszenia oraz organizowanie spotkań poświęconych tej problematyce.

 

 §3

 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele pod kierunkiem Zarządu, w oparciu o pracę społeczną swoich członków i zgrupowanej w nim kadry, a także w oparciu o pomoc sympatyków stowarzyszenia.

 

 §4

 

 Stowarzyszenie może być członkiem związków lub federacji o podobnym profilu działania.

 ROZDZIAŁ II
Członkowie stowarzyszenia

 

 §5

 

1.      Członkowie SWMS Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 a. uczestników
 b. zwyczajnych
 c. honorowych
 d. wspierających

 

2.      Członkiem uczestnikiem SWMS Stowarzyszenia może zostać każda osoba zainteresowana realizowaniem celów stowarzyszenia, po złożeniu do Zarządu SWMS Stowarzyszenia pisemnej deklaracji z podpisami dwóch wprowadzających członków zwyczajnych stowarzyszenia i po przyjęciu przez Zarząd SWS Stowarzyszenia.

 

3.      Członkiem zwyczajnym SWMS Stowarzyszenia może zostać każdy członek uczestnik stowarzyszenia posiadający minimum 12 miesięczny staż w stowarzyszeniu, wykazał się odpowiednim zaangażowaniem w działalności programowej stowarzyszenia lub pracą na rzecz stowarzyszenia. Członkostwo zwyczajne SWMS Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

 

4.      Członkiem honorowym SWMS Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która położyła znaczne zasługi na rzecz stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

 

5.      Osoba prawna lub fizyczna, która jest zainteresowana współdziałaniem ze stowarzyszeniem lub wspierająca jego działalność może zostać członkiem wspierającym SWMS Stowarzyszenia. Status członka wspierającego nadaje Zarząd stowarzyszenia.

 

6.      Za wyjątkowe zaangażowanie w działalność promocyjną stowarzyszenia Zarząd SWMS Stowarzyszenia może przyznać członkowi wspierającemu stowarzyszenia Odznakę Klubową SWMS Stowarzyszenia.

 

7.      Na potwierdzenie członkostwa SWMS Stowarzyszenia członkom uczestnikom i zwyczajnym wydaje się legitymacje członkowskie, a członkom zwyczajnym dodatkowo nadaje się znaczki klubowe.

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia

 

 §6

 

1.      Członkowie SWMS Stowarzyszenia mają prawo do brania udziału w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.

 

2.      Członkowie stowarzyszenia mają prawo brania udziału w Walnym Zebraniu.

a. Członkowie zwyczajni mają prawo głosowania przy podejmowaniu uchwał Walnego Zebrania.

b. Członkowie uczestnicy mają prawo głosowania przy podejmowaniu uchwał Walnego Zebrania z wyjątkiem:

- uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia
- zmian w statucie stowarzyszenia
- nadania członkostwa honorowego
- wykluczenia z SWMS

 
 
 

c. Każdy ww. członek ma prawo jednego głosu przy głosowaniu nad podejmowaniem uchwał.

      3.      Członek uczestnik i członek zwyczajny mają bierne i czynne prawo wyborcze.

 
 

4.      Członek honorowy SWMS Stowarzyszenia zachowuje swoje wszelkie prawa statutowe jakie posiadał w momencie nadania mu członkostwa honorowego i jest zwolniony z płacenia składek.

 

 5.      Ustępy 2 i 3 mają zastosowanie jedynie do członków Stowarzyszenia SWMS z opłaconymi na bieżąco składkami.

 

 §7

 

 1.      Członek zwyczajny i uczestnik stowarzyszenia jest zobowiązany do:

a. przestrzegania statutu SWMS Stowarzyszenia

b. stosowania się do uchwał władz stowarzyszenia

 
c. regularnego opłacania składek członkowskich
d. składania do Zarządu pisemnych sprawozdań o prowadzonej działalności górskiej, jaskiniowej i naukowo-badawczej
e. udziału w Walnych Zebraniach SWMS Stowarzyszenia.
 

 2.      Członek stowarzyszenia uchylający się w sposób rażący od wypełniania wyżej wymienionych obowiązków podlega postępowaniu dyscyplinarnemu przed Sądem Koleżeńskim.

 

 3.      Członkowie honorowi i wspierający są zobowiązani do popierania działalności stowarzyszenia w możliwie szerokim zakresie.

 

 §8

1.      Zarząd w drodze uchwały stwierdza utratę członkostwa SWMS Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

 a. oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu ze stowarzyszenia złożonego wobec Zarządu

 
 
 
 
 b. zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy (skreślenie z listy członków). W przypadku uregulowania zaległych składek Zarząd uchwala przywrócenie członkostwa, o ile członek wypełnia pozostałe obowiązki wobec stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest poinformować zainteresowanego w przyjęty zwyczajowo sposób o utracie członkostwa.
       2.      Utrata członkostwa może również nastąpić uchwałą Sądu Koleżeńskiego (wykluczenie).
 
 

ROZDZIAŁ IV
Władze Speleoklubu Warmińsko-Mazurski SPELEON Stowarzyszenia

 

 §9

 

  1.      Władzami stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna

d. Sąd Koleżeński.

 
 

 2.      Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SWMS trwa dwa lata.

 

 3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej SWMS Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia. Członkowie Sądu Koleżeńskiego SWMS Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Członkowie Zarządu SWMS Stowarzyszenia nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia.

 

 Walne Zebranie

 

 §10

 1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

 

 2.      Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia SWMS raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz raz na dwa lata dla dokonania wyboru władz stowarzyszenia i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

 

 3.      Do wyłącznej uchwały Walnego Zebrania należy zmiana statutu SWMS Stowarzyszenia, uchwalanie głównych kierunków działania, ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

 4.      odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przeprowadzanie wyborów władz stowarzyszenia.

 

 5.      Walne Zebranie nadaje i pozbawia godności członka honorowego oraz rozpatruje odwołania członków stowarzyszenia od spornych uchwał Zarządu SWS Stowarzyszenia i Sądu Koleżeńskiego. Również podejmuje uchwały we wszelkich innych sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

 

 6.      W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie SWMS Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni i uczestnicy mają głos stanowiący. Pozostali członkowie mają głos doradczy.

 

 §11

 

 1.      Walne Zebranie SWMS Stowarzyszenia, również Nadzwyczajne, zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu i jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych i uczestników.

 

 2.      Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 21 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na zasadach określonych w §12 i §13.

 

 §12

 

 Termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania należy podać do wiadomości wszystkich członków listownie lub osobiście przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem.

 

 §13

 

 1.      Walne Zebranie SWMS Stowarzyszenia może podejmować uchwały, jeśli zostało zwołane zgodnie z §11 i §12 niniejszego statutu.

 

 2.      Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących quorum. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną wielkością głosów. Jednakże w przypadku członków honorowych uprawnionych do głosowania, stosownie do §6 ust. 4 ich obecność - bez uchybiania dla prawa głosu - nie jest uwzględniana przy obliczaniu quorum.

 

 3.      Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

 

 4.      W przypadku wniosków o charakterze personalnym głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek przynajmniej jednego członka stowarzyszenia.

 
 

 Zarząd stowarzyszenia

 

 §14

 

 1.      Zarząd reprezentuje SWMS Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

 

 2.      Zarząd SWS Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie i kieruje działalnością bieżącą stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

 

 3.      Zarząd liczy od 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie. W skład Zarządu wchodzi:

a. Prezes
b. Wiceprezesowie
c. Sekretarz
d. Skarbnik
 
e. Członkowie Zarządu.
 

Zarząd może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków, ale w ilości nieprzekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez Walne Zebranie.

 

 4.      Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu stowarzyszenia w sprawach zwykłego zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu.

 

 5.      Do zaciągania zobowiązań finansowych, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu stowarzyszenia w sprawach innych niż określone w ust. 4, zgodnie z art. 10 Prawa o Stowarzyszeniach uprawniony jest dwuosobowo Prezes i Wiceprezes, lub Prezes i członek Zarządu, lub Wiceprezes i członek Zarządu łącznie.

 

 6.      Uchwały Zarządu SWMS Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

 7.      Zarząd zobowiązany jest przedstawić na posiedzeniach Walnego Zebrania zwołanego w trybie zwyczajnym sprawozdania z roku poprzedniego oraz planu działalności na rok następny.

 

 8.      Rezygnacja z pełnienia funkcji więcej niż 1/3 członków Zarządu powoduje rozwiązanie Zarządu i konieczność dokonania nowych wyborów.

 

 9.      Zarząd stowarzyszenia może być odwołany jedynie uchwałą Walnego Zebrania.

 
 

 Komisja Rewizyjna

 

§15

 

 1.      Komisja Rewizyjna SWMS Stowarzyszenia jest wybierana przez Walne Zebranie w składzie 3 do 5 osób spośród członków zwyczajnych i uczestników.

 

 2.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona:

 

 a. Przewodniczącego

b. Wiceprzewodniczącego

c. Sekretarza

 

 3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w zebraniach Zarządu, na których mają prawo do zabierania głosu o charakterze doradczym.

 

 4.      Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 

 a. kontrolowanie działalności SWMS Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej

b. składanie Walnemu Zebraniu SWMS Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 

 5.      Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków, ale w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez Walne Zebranie.

 

 6.      Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzać kontrole nie rzadziej niż co 6 miesiący.

 

 7.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków komisji. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

 Sąd Koleżeński

 

 §16

 

 1.      Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie w składzie 3 do 5 arbitrów spośród członków uczestników i członków zwyczajnych klubu. Pomiędzy Walnymi Zebraniami wyborczymi Speleoklubu Warmińskiego Stowarzyszenia jest on najwyższą władzą dyscyplinarną klubu, a za swą działalność odpowiada jedynie przed Walnym Zebraniem.

 

 2.      Sąd koleżeński na swym pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

 3.      Podstawą działalności Sądu Koleżeńskiego są regulamin Sądu Koleżeńskiego SWMS Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie i "Zasady postępowania dyscyplinarnego Polskiego Związku Alpinizmu".

 

 W uzasadnionych przypadkach działalności Sądu Koleżeńskiego mogą być stosowane inne przepisy dyscyplinarne właściwe dla określonego rodzaju działalności SWMS Stowarzyszenia.

 

 4.      Sąd Koleżeński może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków, ale w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez Walne Zebranie.

 

 5.      Uchwały Sądu Koleżeńskiego SWMS Stowarzyszenia zapadają większością co najmniej 2 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Sądu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

 6.      Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw dotyczących nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

7.      Sąd Koleżeński w stosunku do członków stowarzyszenia może zastosować następujące kary:

 

- upomnienie
- nagana
- czasowy zakaz lub ograniczenie uprawnień do udziału w określonych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie
- czasowe zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia
- czasowy zakaz lub ograniczenie uprawnień do pełnienia funkcji we władzach stowarzyszenia

 

 Od wymienionych kar członek może odwołać się do Walnego Zebrania (składając odwołanie do Zarządu) w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

 

 ROZDZIAŁ V
Finanse i majątek stowarzyszenia

 

 §17

 

 1.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele w oparciu o środki finansowe uzyskane z:

 

a. składek członkowskich

b. wpisowego (określanego przez Zarząd SWMS Stowarzyszenia)

c. działalności gospodarczej

d. przy pomocy finansowej organizacji i osób prywatnych zainteresowanych popieraniem i działalnością stowarzyszenia.

 

 2.      Wysokość składek i innych obciążeń finansowych dotyczących członków stowarzyszenia oraz terminy i sposoby ich wpłacania określa uchwała Walnego Zebrania podjęta zwykłą większością oddanych głosów.

 

 3.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 pkt c. w formie organizowania imprez turystycznych, wypożyczalni sprzętu, kursów szkoleniowych oraz świadczenia innych usług. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

 

 4.      Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd SWMS Stowarzyszenia.

 

 5.      Zasady i organizację zaplecza sprzętowego oraz zasady korzystania z bazy górskiej zostaną określone w odrębnej uchwale Walnego Zebrania.

 

 ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§18

 

 1.      Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić jedynie w wyniku podjęcia uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów osób przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 

 2.      Walne Zebranie podejmujące uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia jest zobowiązane do uchwalenia postanowienia dotyczącego przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

 

 ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

 

 §19

 

 1.      Do zmiany niniejszego statutu niezbędna jest uchwała Walnego Zebrania podjęta większością 3/4 głosów oddanych przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 

 2.      Zarząd SWMS Stowarzyszenia posługuje się podłużną i okrągłą pieczątką.